Indie 2020

International Cultural and Academic Student Exchange

12dniowa wymiana ze szkołą IB Strawberry Fields High School w Indiach

Kolegium Europejskie w Indiach:14 Marzec 2020–26 Marzec 2020

Strawberry Fields High School w Polsce:15 Kwiecień 2020 –26Kwiecień 2020

W programie:

Agra –Taj Mahal i Fort, Armistar i Złota Świątynia, Wagah Border i ceremonia na granicy Indii i Pakistanu, Chandigarh the City Beautiful i wiele innych ciekawych miejsc.

Cena zawiera:

Ceny biletów lotniczych z Krakowa do New Dehli(wliczony bagaż rejestrowany do 23kg), ubezpieczenie, wiza, opieka podczas podróży. Jest to wymiana hosting, polska młodzież mieszka w rodzinach indyjskich. Podczas wizyty w Krakowie, młodzież z Indii mieszka u rodzin swoich polskich partnerów. Wszystkie aktywności i wyjazdy w tygodniu organizowane są przez obydwie szkoły. W sobotę gospodarze zabierają gościna wycieczki w miejsca, które nie są objęte normalnym programem. Niedziela to dzień spędzony w gronie rodzinnym, poznając inną kulturę, zwyczaje i lokalną kuchnię. Strawberry Fields High School (SFHS) znajduje się w sercu Chandigarh, zwanym w Indiach „The City Beautiful”. Miasto zaprojektowane przez znanego francuskiego architekta Le Corbusier, nazwane w jednym z artykułów BBC jako „The Most Perfect City in the World”. Młodzież będzie uczestniczyć w zajęciach szkolnych i wielu aktywnościach  gdzie wymienią się doświadczeniami i poznają różnice kulturowe. Więcej informacji o szkole można znaleźć na: http://strawberryfieldshighschool.com/

 

International Cultural and Academic Student Exchange

12 day exchange withthe Strawberry Fields High School (IB) in India

Kolegium Europejskie in India:14 March 2020 –26 March 2020

Strawberry Fields High School in Poland:15 April2020 –26 April2020

The program includes:

AgraTaj Mahal and Fort, Armistar and Golden Temple, Wagah the ceremony on the border between India and Pakistan, Chandigarh the City Beautiful and many other interesting places.

The cost includes:

Prices of flight tickets from Krakow to New Dehli (checked baggage up to 23kgincluded), insurance, visa, travel care during entire trip. This is a hosting exchange, Polish students live in Indian families. During a visit to Krakow, students from India live with the families of their Polish partners. All activities and trips from Monday to Friday are organized by both schools. On Saturday, the hosts take guests on trips to places that are not included in the normal program. Sunday is a day spent with a family getting to know the culture, the traditions and the local cuisine. Strawberry Fields High School (SFHS) is located in the heart of Chandigarh, known in India as "the City Beautiful". The city was designed by the famous French architect Le Corbusier. The city was named in one of the BBC articles as "The Most Perfect City in the World". The Students will participate in many classes and activities where they can exchange experiences and learn about cultural differences. More information about the school can be found at: http://strawberryfieldshighschool.com/

 

Certyfikaty