Najlepsze uczelnie rekomnendują program IB

HARVARD UNIVERSITY

“IB is well known to us for excellent preparation. Success in an IB programme correlates well with success at Harvard. We are always pleased to see the credentials of the IB Diploma Programme on the transcript. GPA is not nearly as important a factor in university admission as the IB Diploma. If a student has to choose, choose the Diploma over protecting the GPA.”

Marilyn McGrath Lewis Director of Admissions Harvard University

“IB jest nam dobrze  znany z doskonałego przygotowania. Sukces w programie IB jest bardzo powiązany z sukcesem na Harvardzie. Zawsze mile widziane są, wyniki IB Diploma Programme na transkrypcie (wykazie ocen)". GPA nie jest takim samym czynnikiem przyjęcia na uniwersytet jak dyplom IB. Jeśli student musi wybrać, lepiej wybrać IB DP względem GPA.”

Marilyn McGrath Lewis, Dyrektor d.s. rekrutacji w Harvard University

MIT - MASSACHUSETTES INSTITUTE OF TECHNOLOGY

“Send us prepared students a la IB. . . It is the ‘best’ high school prep curriculum an American school can offer.”

Marilee Jones, Former Director of Undergraduate Admission

“Wysyłajcie nam przygotowanych studentów z IB. . .. To "najlepszy" program przygotowujący do szkoły średniej, który może zaoferować amerykańska edukacja.”

Marilee Jones, Były dyrektor rekrutacyjny d.s. studiów licencjackich

 University of Michigan

 “We definitely take note of the IB Diploma in the admissions process at Michigan! Feel free to quote me on that!”

Joseph Gore, Admissions Counselor

"Z całą pewnością bierzemy pod uwagę Dyplom IB w procesie rekrutacji w Michigan! Możecie mnie z tego cytować!”

Joseph Gore, doradca rekrutacyjny

DUKE UNIVERSITY

“One of the advantages of an IB curriculum is its structure and quality. It is a coordinated program, well-established, well-known and well-respected. We know the quality of IB courses, and we think the IB curriculum is terrific.”

Christoph Guttentag Director of Undergraduate Admission

  „Jedną z zalet programu nauczania IB DP jest jego struktura i jakość. Jest to skoordynowany program, dobrze ugruntowany i bardzo znany i respektowany. Znamy jakość przedmiotów IB i uważamy, że program nauczania IB jest doskonały.

Christoph Guttentag Dyrektor rekrutacji d.s. studiów licencjackich

 UNIVERSITY OF TULSA

“Students pursing the IB diploma program are being challenged at a higher level. They are developing into thinkers that seek an in-depth knowledge of specific subjects, along with the ability to synthesize concepts from a variety of disciplines for a mature and complex perspective. These are learners who will be leaders. IB students are prepared to get the most out of their university education and they bring an attitude of engagement and inquiry into the classroom. An IB student is a student I want at our campus. Although IB is not as well-known as AP, IB students are highly valued by admissions offices that know and understand IB.”

Rachel Iverson, Associate Director, International Undergraduate Admissions

“Studenci kontynujący program IB Diploma Programme są kwestionowani na wyższym poziomie. Kształcą się na myślicieli, którzy mają dogłębną wiedzę na konkretne tematy, a także zdolność do syntezy pojęć z różnych dyscyplin w dojrzałej i złożonej perspektywie. Są to uczniowie, którzy będą kiedyś liderami. Absolwenci IB są przygotowani do jak najlepszego wykorzystania edukacji uniwersyteckiej oraz mają odpowiednie podejście do zajęć i dobry wpływ na grupę. Absolwent IB to ten którego chcę w naszym kampusie. Chociaż IB nie jest tak dobrze znany jak AP, studenci IB są wysoko cenieni przez biura rekrutacyjne, które znają i rozumieją program IB.”

Rachel Iverson, Dyrektor rekrutacji d.s. studiów licencjackich studentów międzynarodowych

BROWN UNIVERSITY

“I don’t think there is anyone who does not respect the I.B.”

Panetha Ott, Admissions Officer,

“Nie sądzę, że znajdzie się ktoś taki, kto nie respektuje programu IB"

Panetha Ott, pracownik d.s. rekrutacji

 WICHITA STATE UNIVERSITY

“I’ve been working in college admissions for more than a decade and have had the great fortune of getting to know dozens of International Baccalaureate graduates who chose to attend Wichita State. In my experience, IB graduates are an impressive group of young men and women. They tend to see the world in a much bigger way than other students, demonstrating interest and talents in many subject areas. Perhaps what strikes me most about IB students is their maturity and competency, and I think that must be a result of  rigor and quality of IB curriculum. I am a new parent myself and I truly hope that my daughter has an opportunity to consider being a part of an IB cohort. I have no doubt that the value of the curriculum coupled with the quality of the students in IB would contribute to any child becoming a well-rounded individual and tremendous student.”

Bobby Gandu, Director of Admissions

WICHITA STATE UNIVERSITY

“Pracuję na tej uczelni w dziale rekrutacji już ponad dziesięć lat i miałem ogromną przyjemność poznać dziesiątki absolwentów matury międzynarodowej IB którzy zdecydowali się studiować na Wichita State University. Z mojego doświadczenia, absolwenci IB to imponująca grupa młodych chłopaków i dziewczyn. Często widzący świat w znacznie większym wymiarze w porównaniu do innych uczniów, wykazujący zainteresowanie i talenty w wielu dziedzinach życia. Jednak to co mi najbardziej u nich imponuje to ich dojrzałość i kompetencja i myślę, że musi to wynikać z rygoru i jakości programu nauczania IB. Jestem dopiero rodzicem od niedawna ale szczerze to chciałbym aby moja córka miała w życiu możliwość wyboru programu IB. Nie mam wątpliwości, że wartość programu nauczania w połączeniu z jakością jaką prezentują studenci IB przyczyniły się do tego, że każdy uczeń IB staje się indywidualistą i super studentem.”

Bobby Gandu, Direktor d.s. rekrutacji

 Michigan State University,

“My eyes light up when I see ‘International Baccalaureate Diploma Programme’ on a transcript. Students who apply to Michigan State University with IB credentials are assumed to be mature, curious, and creative. They have proven to be successful in a rigorous program that is both broad and deep in its content and intellectual challenge. On campus, IB graduates move with ease in a diverse and global university that demands intercultural skill and adaptability. The challenge of completing an IB diploma means that a student has engaged in the kind of rigorous work that is likely to help them become not just an outstanding college student and citizen of the world, but an exceptional one.”

Pamela Horne, Assistant to the Provost for Enrollment and Director of Admissions

“Moje oczy zapalają się, gdy widzę 'International Baccalaureate Diploma Programme' na transkrypcie (wykazie ocen). Studenci, którzy ubiegają się o Michigan State University z kwalifikacjami IB, są uważani za dojrzałych, ciekawych świata i kreatywnych. Udowodnili oni swój sukces będąc w rygorystycznym programie, który jest obszerny, głęboki w jego treści i intelektualnym wyzwaniu. W kampusach uniwersyteckich gdzie przydają się umiejętności międzykulturowe i zdolności adaptacyjne, absolwenci IB radzą sobie z dużą łatwością. Wyzwanie jakim jest już samo ukończenie programu IB dowodzi, że student angażował się w ciężką i rygorystyczną pracę, która pomaga stać się nie tylko wybitnym studentem i obywatelem świata, ale również wyjątkową osobą.”

Pamela Horne, Asystent rektora d.s. przyjęć na studia i dyrektor rekrutacyjny

Certyfikaty