Adres: Ślusarska 9, 30-710 Kraków +48 733 883 121 sekretariat@ke.edu.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Centrum Edukacji Międzynarodowej spółka z o.o., będące organem prowadzącym dla:

 • Kolegium Europejskiego – Europejska Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krakowie
  z Oddziałami Dwujęzycznymi;

 • Kolegium Europejskiego – Europejskie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
  w Krakowie,

 • Dwujęzyczne Przedszkole „Step by Step”

zwane w dalszej części odpowiednio „Placówkami” lub „SP, „LO” „Przedszkolem”.

Organ prowadzący dla LO, SP i Przedszkola pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w placówkach, jak również poinformować
o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Kto przetwarza Państwa i Państwa dziecka dane?

Administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacji Międzynarodowej spółka z o.o.
z siedzibą w Krakowie przy ul. Śliwkowej 4.

Dlaczego przetwarzamy Państwa i Państwa dziecka dane?

Przetwarzanie Państwa i Państwa dziecka danych pozwala nam na świadczenie usług dydaktyczno-wychowawczych. W szczególności przetwarzamy Państwa dane osobowe:

 1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania, co do oferty placówek oraz nawiązania kontaktu przed zawarciem umowy. Podstawą przetwarzania jest niezbędność podjęcia działań, zgodnie z Państwa żądaniem, przed zawarciem umowy oraz Państwa zgoda. (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO);

 2. w celu realizacji umowy o kształcenie dziecka, m. in. dostosowania procesu nauczania
  do indywidualnych potrzeb i predyspozycji dziecka, prowadzenia dziennika lekcyjnego, ewidencji uczniów, arkuszy ocen, kontaktu związanego z wykonywaniem umowy, a także przesyłania informacji bieżących i rozliczeń. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 3. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówkach. Podstawą przetwarzania jest obowiązek (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) nałożony na placówki przez Prawo Oświatowe (w tym. m. in. cała dokumentacja przebiegu edukacji Państwa dzieci oraz informacje przekazywane do instytucji nadzorujących);

 4. w celach bezpieczeństwa. Podstawą prawną jest uzasadniony interes placówek (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na monitorowaniu i zapisywaniu danych z monitoringu budynku
  i otoczenia placówek;

 5. w celach informacyjnych i marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes placówek oraz Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO);

 6. w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes placówek (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza,
że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np.: w związku
z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami;

 1. przekazywanie i transferowanie Państwa danych osobowych poza europejski obszar gospodarczy (EOG) jest możliwe w sytuacjach związanych z organizacją procesu kształcenia, wymiany międzynarodowej, współpracy międzynarodowej pomiędzy placówkami edukacyjnymi, etc. Warunkiem przekazania danych jest uprzednio wyrażona przez Państwa pisemna zgoda w postaci podpisania stosownej umowy.

Centrum Edukacji Międzynarodowej sp. z o.o. przekazując Państwa dane osobowe gwarantuje, że realizuje tę czynność wyłącznie w przypadku gdy:

 • dane państwo trzecie znajduje się na liście państw trzecich, w stosunku do którego Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony; lub

 • istnieje możliwość zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń opisanych w art. 46 RODO; lub

 • zaistniała jedna z podstaw szczególnych, o których mowa w art. 49, ust. 1 RODO.

 1. Państwa dane osobowe nie są i nie będą przez Centrum Edukacji Międzynarodowej sp. z o.o. profilowane.

Jak długo przechowujemy Państwa i Państwa dziecka dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo,
po rozwiązaniu umowy, Państwa dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji prawnych, przez czas ich trwania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych jest zgoda, Państwa dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania (informacje o podstawie przetwarzania można znaleźć wyżej, w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Państwa i Państwa dziecka dane?”). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcecie Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany poniżej, w części „Jak można się z nami skontaktować?”.

Komu udostępniamy Państwa dane?

W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz LO, SP i Przedszkola, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to: dostawcy usługi dziennika elektronicznego, e-sekretariatu, e-świadectw, systemów informatycznych, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i terapeutyczne, operatorzy pocztowi i kurierzy, catering, inni podwykonawcy zewnętrzni. Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom i instytucjom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Jakie mają Państwo prawa?

W związku z przetwarzaniem przez LO, SP i Przedszkole Państwa danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. uzyskanie informacji o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa i Państwa dzieci dane;

 2. uzyskanie kopii Państwa i Państwa dzieci danych osobowych;

 3. zażądanie sprostowania danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły),
  ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby placówka je przetwarzała) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcą Państwo, aby placówka przetwarzała dane tylko w ograniczonym zakresie);

 4. zażądanie przekazania danych, które nam Państwo dostarczyliście, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego;

 5. w przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych przez placówki odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu, możecie Państwo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu (informacje
  o podstawie przetwarzania znajdują się wyżej w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Państwa
  i Państwa dziecka dane?”).

Jeśli uważacie Państwo, że przetwarzanie przez nas danych narusza Państwa prawa, prosimy o poinformowanie nas o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jak można się z nami skontaktować?

Mogą Państwo napisać na nasz adres:

Kolegium: ul. Ślusarska 9, 30-710 Kraków, e-mail: info@ke.edu.pl

Inspektor Ochrony Danych: ul. Szarotki 8, 43-300 Bielsko-Biała, e-mail: iod@mbm.edu.pl

Ślusarska 9, 30-710 Kraków sekretariat@ke.edu.pl +48 733 883 121