Adres: Ślusarska 9, 30-710 Kraków +48 733 883 121 sekretariat@ke.edu.pl

Matura międzynarodowa IB

W życiu każdego ucznia przychodzi czas, kiedy trzeba pożegnać się z ósmą klasą szkoły podstawowej, wybrać liceum i dalszą drogę na przyszłość.

Warto pamiętać, że od wielu lat w Krakowie można wybrać szkołę przygotowującą do matury międzynarodowej. Taki program nauczania oferuje Kolegium Europejskie – IB World School 001528, liceum z ponad 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu klas z International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP). Przez lata obecności na krakowskiej mapie edukacyjnej Kolegium Europejskie udowodniło, że naucza dobrze, to znaczy skutecznie i nowocześnie.

Wybór matury międzynarodowej IB w Kolegium Europejskim w Krakowie. Program nauczania i akredytacje

Program nauczania oferowany przez Kolegium Europejskie jest całkowicie zgodny z najlepszymi międzynarodowymi standardami. Jako szkoła, która posiada akredytację International Baccalaureate Organization, poddaje się regularnym kontrolom i ocenie zgodności z wymaganiami organizacji certyfikującej. Szkoła pozostaje również pod nadzorem Kuratorium i Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Program IB DP matury międzynarodowej realizowany w Kolegium Europejskim w klasach licealnych, promuje międzykulturową mobilność, otwierając tym samym drogę niemal na wszystkie uczelnie zagraniczne, często wybierane przez naszych podopiecznych, obok prestiżowych, polskich szkół wyższych.

Struktura programu matury międzynarodowej IB DP

Nauczanie w programie IB DP obejmuje sześć przedmiotów wybranych przez ucznia z następujących grup:

⇒ język ojczysty – literatura,

⇒ języki obce (angielski, hiszpański, niemiecki),

⇒ nauki społeczne (np. historia, geografia, psychologia, ekonomia, biznes),

⇒ nauki przyrodnicze (biologia, chemia, fizyka, computer science),

⇒ matematyka,

⇒ sztuka.

Wszystkie przedmioty w programie IB wykładane są w języku angielskim (za wyjątkiem innych niż angielska literatur z grupy 1 i języków obcych).

Każdy uczeń wybiera co najmniej 3 przedmioty na poziomie rozszerzonym i 3 na podstawowym. Maturę międzynarodową zdaje się ze wszystkich sześciu przedmiotów (3 podstawowe i 3 rozszerzone), które są realizowane przez 2 lata.

Dodatkowe elementy obowiązkowe Programu IB DP

Oprócz nauki wybranych sześciu przedmiotów obowiązkowymi elementami programu matury międzynarodowej IB DP są także:

⇒ kurs teorii wiedzy (Theory of Knowledge) – jest to przedmiot interdyscyplinarny, realizowany w wymiarze 2 godzin tygodniowo, mający na celu naukę podstaw teorii poznania i krytycznego myślenia

⇒ program CAS (Creativity, Activity, Service) – jest on realizowany systematycznie przez okres 18 miesięcy i ma na celu wszechstronny rozwój osobowości: umysłu, sprawności fizycznej oraz wrażliwości społecznej

⇒ praca badawcza Extended Essay – każdy uczeń klasy IB musi na przestrzeni dwóch semestrów napisać pracę poprzedzoną autorskimi badaniami naukowymi na wybrany temat związany z jednym z przedmiotów nauczanych w IB. Praca powinna liczyć około 4000 słów. Celem Extended Essay jest między innymi zachęcenie ucznia do rozwijania umiejętności analizy i wnioskowania, przeprowadzenia badań nad wybranym przez siebie problemem, pobudzenie umiejętności krytycznego myślenia oraz nauka organizacji własnej pracy i systematyczności. Przygotowuje to młodego człowieka do systemu studiowania na poziomie akademickim.

Proces oceny i egzaminowania matury międzynarodowej IB

Pisząc przedmiotowe prace pisemne tzw. Internal Assessment, uczniowie mogą zdobyć do 30% punktów na maturze, a zdając egzaminy ustne (literatura i języki obce) kolejne 20% punktów oceny końcowej.

 

Finalna ocena z egzaminu maturalnego z każdego przedmiotu jest sumą kilku składowych (praca IA oraz poszczególne części egzaminów pisemnych, tzw. Paper 1, 2, 3).

Zalety nauki w Kolegium Europejskim z Programem IB DP

Program matury międzynarodowej IB DP realizowany od kilkunastu lat w Kolegium Europejskim daje uczniom międzynarodowe wykształcenie i umiejętności, które motywują do samodzielnej nauki, rozpatrywania problemów z różnych punktów widzenia, rozumienia innych ludzi, kultur, języków.

Nauka w systemie matury międzynarodowej znacznie różni się od systemu polskiego. Daje większe możliwości, uczy praktycznej wiedzy, a nie suchego „zapamiętywania materiału”. Większość zajęć jest multimedialna. Bardzo ważna dla tego systemu jest umiejętność krytycznego myślenia i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. Dlatego dużą wagę przykłada się w naszej szkole do zajęć laboratoryjnych, projektów badawczych czy aktywnej postawy uczniów wobec otaczającego świata (wolontariat, międzynarodowe kontakty).

Należy pamiętać, że dzięki temu, iż językiem wykładowym w procesie nauczenia w IB DP /III i IV klasa liceum/ jest język angielski. Uczniowie po skończeniu klasy maturalnej płynnie się nim posługują i są przygotowani do podjęcia nauki akademickiej właśnie w tym języku. Często młodzi ludzie mają duży problem ze studiowaniem na uczelniach, gdzie językiem wykładowym jest angielski, na szczęście kończąc Kolegium Europejskie, nasi uczniowie tego problemu nie mają!

Klasy I i II liceum tzw. pre-IB są właśnie po to, aby wyrównać poziom znajomości języka angielskiego, poznać specjalistyczne słownictwo i później bez problemu móc uczyć się w III i IV klasie tylko po angielsku.

Uczniowie wszystkich klas mają możliwość uczenia się również drugiego języka obcego. Do wyboru jest język hiszpański i język niemiecki. Znajomość drugiego języka obcego jest dodatkowym atutem przy aplikowaniu na studia i później przy poszukiwaniu pracy.

Ponieważ Kolegium Europejskie to szkoła międzynarodowa i uczy się w niej młodzież z wielu krajów nauka języka angielskiego jest bardzo efektywna. Młodzież na przerwach i w wolnym czasie komunikują się właśnie w języku angielskim.

Kultura międzynarodowa i rozwój osobisty

Kolegium Europejskie to wyjątkowa szkoła o międzynarodowym charakterze. Nasi uczniowie pochodzą z różnych stron świata, m. in. z Australii, Chin, Kanady, Korei, Niemiec, Nowej Zelandii, Ukrainy, Indii czy USA. Dzięki temu mogą oni poznawać inne kultury, uczyć się tolerancji i być otwartymi na innych.

Każda młoda osoba oddana pod opiekę Kolegium Europejskiego, która wybierze program matury międzynarodowej ma niepowtarzalną możliwość poznawania i rozwijania swojego potencjału.

Wspieranie indywidualnego rozwoju uczniów

Pomagamy uczniom w budowaniu indywidualnego sukcesu. Wierzymy, że każdy może mieć wybitne osiągnięcia w jakiejś dziedzinie życia! Wspieramy uczniów w osobistym rozwoju poprzez autorefleksję, nabycie umiejętności oceniania zarówno swoich mocnych stron jak i obszarów, które wymagają uwagi. W Kolegium Europejskim uczymy szacunku do innych, rozwijamy pewność siebie tak, aby w nowych, nieznanych sytuacjach uczniowie mieli odwagę i niezależność myślenia niezbędną w podejmowaniu nowych zadań i obronie własnych przekonań.

Korzyści związane z wyborem Programu IB DP w Kolegium Europejskim

Nauka w szkole z programem matury międzynarodowej IB daje wiele korzyści, porównywalnych z nauką w zagranicznej szkole średniej, bez konieczności wysyłania dziecka za granicę. Na to przyjdzie czas na pierwszym roku studiów, na które absolwenci Kolegium Europejskiego od lat są przyjmowani i studiują w wielu krajach na całym świecie.


Dodatkowe kursy i możliwości rozwoju uczniów

W Kolegium Europejskim uczniowie mogą również uczestniczyć w dodatkowych kursach, takich jak nauka szybkiego czytania i pisania, czy kurs przygotowujący do matury amerykańskiej SAT.

Ślusarska 9, 30-710 Kraków sekretariat@ke.edu.pl +48 733 883 121