Matura międzynarodowa IB

Matura międzynarodowa IB (International Baccalaureate Diploma Programme – IB DP) w Kolegium Europejskim w Krakowie to 2-letni program nauczania i wychowania realizowany w naszej szkole w dwóch ostatnich klasach liceum. Elitarny, często uważany za najlepszy na świecie program edukacyjny dla kreatywnych, żądnych wiedzy i wyzwań uczniów, chcących rozwijać swoje zainteresowania zainspirował kierownictwo szkoły już 13 lat temu – czyniąc tym samym z naszej placówki pierwszą w Krakowie oraz Polsce południowej szkołę, która dała młodym ludziom możliwość kształcenia w tym systemie. Program IB DP promuje międzykulturową mobilność otwierając tym samym drogę na wszystkie uczelnie zagraniczne, na których obok prestiżowych polskich uczelni studiują już nasi absolwenci. Zachowując również ideę wszechstronnego wykształcenia ucznia nie tylko pod względem merytorycznym – Kolegium Europejskie kładzie duży nacisk na wychowanie podopiecznych zgodnie z duchem IB learner profile poświęcając dużą uwagę na ogólny rozwój i kształcenie ucznia na różnych płaszczyznach. W naszej szkole uczeń nie tylko zdobywa wiedzę z różnych dziedzin ale również uczy się praktycznego jej zastosowania podczas zajęć w laboratorium biologiczno – chemicznym czy pracowni fizycznej. Nasi absolwenci to elokwentni młodzi ludzie, ciekawi świata, pewni siebie, nie bojący się nowych wyzwań ale jednocześnie potrafiący dokonywać dobrych wyborów, planujący dobrze swoją przyszłość, z myślą również o innych. To przyszli obywatele Europy i świata z otwartymi umysłami i pomysłami na swoje dorosłe życie. Organizacja Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Organization) z siedzibą w Genewie sprawuje stałą kontrolę nad prawidłowością wprowadzania i poziomem realizacji programu Matury Międzynarodowej w Kolegium Europejskim. Program nauczania i organizacja kształcenia w klasach IB w Kolegium Europejskim (klasa II i III LO) – realizacja programu Matury Międzynarodowej Program Diploma składa się z kilku elementów, których realizacja jest konieczna do uzyskania dyplomu Matury Międzynarodowej. Pierwszym wymogiem jest nauka sześciu wybranych przez ucznia przedmiotów z dostępnych grup przedmiotowych i przystąpienie do egzaminu maturalnego z każdego z nich. Wszystkie przedmioty w programie IB nauczane są w języku angielskim, za wyjątkiem języka polskiego i języków obcych. Uczeń musi wybrać 3 przedmioty na poziomie podstawowym (SL- Standard Level) i 3 przedmioty na poziomie rozszerzonym (HL- Higher Level).

Kolegium Europejskie oferuje wybór następujących przedmiotów z 6 grup:

Grupa 1: Language A (Język Ojczysty) : Polish A Literature – SL & HL / English A Literature – SL & HL / Russian A Literature  – SL & HL

Grupa 2: Language acquisition (Języki Obce): English B - HL / German B – SL & HL /

Spanish B – ab initio (od podstaw) & SL, French B – SL & HL

Grupa 3: Individuals and Societies (Nauki Społeczne):  History – SL & HL, Geography – poziom SL & HL / Business Management – SL & HL / Economics – SL & HL / Psychology – SL & HL

Grupa 4: Sciences (Nauki Eksperymentalne): Biology – SL & HL / Chemistry – SL & HL / Physics – SL & HL /  Computer Science  (Programowanie) - SL & HL / Sports, Exercise  Health Science  - SL & HL

Grupa 5: Mathematics (Matematyka): Applications & Interpretations – SL & HL / Analysis & Approaches – SL & HL

Grupa 6: The Arts (Sztuka):  Visual Arts - HL

IBO dopuszcza możliwość zastąpienia przedmiotu z tej grupy innym przedmiotem z grup: 2, 3 lub 4.

Każdy przedmiot na poziomie podstawowym (SL) jest realizowany w wymiarze czterech godzin lekcyjnych w tygodniu (w ciągu dwóch lat minimum 150 godzin zajęć), a każdy przedmiot na poziomie wyższym (HL) jest realizowany w wymiarze sześciu godzin lekcyjnych w tygodniu (minimum 240 godzin zajęć).

Oprócz nauki sześciu wybranych przedmiotów, kolejnym obowiązkowym elementem programu IB DP jest zaliczenie kursu Teoria Wiedzy (Theory of Knowledge - TOK). Jest to przedmiot interdyscyplinarny, mający na celu naukę podstaw teorii poznania i krytycznego myślenia. Teoria wiedzy stanowi sedno edukacji IB Diploma Programme. TOK ma za zadnie nauczyć zdolności stawiania pytań, przyjęcia postawy krytycznej i refleksyjnej wobec wszelkiej dostępnej wiedzy. Uczniowie zapoznają się z poszczególnymi obszarami wiedzy, takimi jak matematyka, nauki ścisłe, sztuka, etyka, nauki społeczne i ze sposobami zdobywania wiedzy, takimi jak: język, poznanie zmysłowe, umysł, emocje, intuicja.

Trzecim elementem edukacji w ramach programu IB DP jest zrealizowanie 150 godzin programu CAS (Creativity-Activity-Service), który ma na celu wszechstronny rozwój osobowości: umysłu (Creativity), sprawności fizycznej (Activity) oraz wrażliwości społecznej (Service). Realizacja następuje przez podjęcie różnych form aktywności i samodoskonalenia przez ucznia. Celem tego programu jest stworzenie przeciwwagi dla wiedzy merytorycznej, czysto szkolnej i uwrażliwienie uczniów na problemy współczesnego świata, wyrobienie u nich prospołecznej postawy, docenienie potencjału ludzkiego umysłu i ducha, a także równowagi w rozwoju fizycznym i duchowym. CAS promuje tolerancję, szacunek i zrozumienie dla tego co inne, odmienne. Przedmiot ten oferuje uczniom możliwość i sposobność zdobycia niezapomnianych doświadczeń, zdolności, rozwoju pewności siebie oraz wykształcenia w sobie chęci pomocy innym i otwartości na drugiego człowieka. Poprzez aktywny udział w różnorodnych projektach czy to sportowych czy prospołecznych, uczniowie mają okazję dzielić się swoimi umiejętnościami i wiedzą z innymi, stają się empatycznymi obywatelami świata, potrafiącymi pracować w grupie i na rzecz grupy.

Ostatnim, niezmiernie istotnym elementem IB Diploma Programme jest Extended Essay. Każdy uczeń klasy IB musi na przestrzeni dwóch semestrów napisać pracę badawczą poprzedzoną autorskimi badaniami naukowymi na wybrany temat związany z jednym z przedmiotów nauczanych w IB. Przez cały ten okres uczeń Kolegium Europejskiego współpracuje ze swoim promotorem, którego zadaniem jest monitorowanie postępów ucznia. Praca powinna liczyć około 4000 słów. Celem Extended Essay jest między innymi zachęcenie ucznia do rozwijania umiejętności badawczych, wnioskowania i analizy, przeprowadzenia badań nad wybranym przez niego problemem, pobudzenie umiejętności krytycznego myślenia oraz nauka organizacji własnej pracy i systematyczności. Prace te, podobnie jak egzaminy maturalne IB, sprawdzane są poza szkołą przez egzaminatorów zewnętrznych. Wspomniane powyżej elementy: TOK, CAS oraz Extended Essay stanowią trzon nauki w klasach IB i znacznie odróżniają ten program od innych, możliwych do realizacji na poziomie licealnym.

Każda młoda osoba oddana pod opiekę Kolegium Europejskiego, która wybierze program Matury Międzynarodowej ma niepowtarzalną możliwość poznawania i rozwijania swojego potencjału. Pomagamy uczniom w budowaniu własnego sukcesu; wierzymy, że każdy może mieć wybitne osiągnięcia w jakiejś dziedzinie życia. Wspieramy uczniów w osobistym rozwoju poprzez autorefleksję, nabycie umiejętności oceniania zarówno swoich mocnych stron jak i obszarów, które wymagają uwagi. W Kolegium Europejskim budujemy szacunek do innych, rozwijamy pewność siebie tak, aby w nowych, nieznanych sytuacjach uczniowie mieli odwagę i niezależność ducha niezbędną w podejmowaniu nowych zadań i obronie swoich przekonań. Zachęcamy do samodyscypliny, promujemy moralną i duchową świadomość, tworzymy okazję do zbudowania zdrowego systemu wartości, odpowiedzialnych postaw i umiejętności przewodzenia. W centrum programu jest odkrywanie siebie, zapał do nauki, szacunek wobec różnorodności kulturowej, obywatelska odpowiedzialność. To właśnie program Matury Międzynarodowej pozwala wykształcić młodego człowieka na tego, który będzie umiał uczyć się i pracować z osobami z wielu innych kultur, narodowości czy religii. Zachęcamy uczniów do działalności na rzecz wspólnoty, wierzymy, że edukacja międzynarodowa nie może ograniczać się jedynie do przekazania informacji, ale powinna rozwijać postawy tolerancji wobec ludzi z całego świata. Kolegium Europejskie to nie tylko teoria ale praktyka – rok rocznie do szkoły dołączają uczniowie z całego świata. To właśnie ta międzynarodowa atmosfera sprawia, że idea IB DP może być realizowana w 100% każdego dnia w naszej szkole.

Mocno wierzymy w to, że realizowany w Kolegium Europejskim program wraz z całą ideą Matury Międzynarodowej IB to najlepszy start w przyszłość dla młodego człowieka.

Absolwent Kolegium Europejskiego ma rozwinięte  zdolności badawcze, umie wnioskować i analizować. Jest  nauczony organizacji własnej pracy, czasu  i systematyczności. To młody człowiek dobrze przygotowany do budowania własnego sukcesu, umiejący oceniać swoje silne strony, ale  i dostrzec zagrożenia w otaczającym go świecie. Jest przygotowany,   aby uczyć się i pracować z osobami z  wielu innych  kultur, narodowości czy religii, co jest niezmiernie ważne w dzisiejszym świecie. Posiadający nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczną. Dla którego czas, spędzony w Kolegium Europejskim w liceum IB z maturą międzynarodową jest cennym doświadczaniem i będzie procentował w przyszłości.

Certyfikaty